Apostazja w Adversus Haereses Ireneusza z Lyonu

Religia i religioznawstwo

Informacje